شـــــمیم دانــش

ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
همایش برگزار شده در هتل پارس شیراز - 30/2/1391 با حضور نمایندگان کشورهای مالزی - قبرس - استرالیا