شـــــمیم دانــش

ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
همایش برگزار شده در هتل هما شیراز - 30 و 31 خرداد 1391- با حضور نمایندگان کلیه دانشگاههای مالزی