شـــــمیم دانــش

ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
آخرین آیین نامه انتقال به داخل ( مصوبه وزارت بهداشت )
آیین نامه انتقال به داخل ویژه شاغلین به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور :