شـــــمیم دانــش

ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط وزارت علوم
لینک دریافت ضوابط ارزشیابی خاص هر کشور :

 
لینک دریافت ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور بعد از اول سپتامبر 2013) :